วิสัยทัศน์ พันธกิจ

" บริการดี  มีมาตรฐาน ประสานชมุชน  ประชาชนอำเภอจัตุรัส มีสุขภาวะที่ดี"

 

 

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเขตพื้นที่อำเภอ

2.ดำเนินการและให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3.กำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

5.สนับสนุนพัฒนาวิชาการ งานวิจัย แก่บุคลากร องค์กรสุขภาพภาคประชาชน  อาสาสมัครสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนและงานที่ได้รับมอบหมายของรัฐบาล กระทรวง  เขตสุขภาพและจังหวัด

 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
238 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 0-4485-1738

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…